ხშირად დასმული კითხვები
  შეკვეთის გასაკეთებლად აუცილებელია:    დარეგისტრირება ვებ-გვერდზე ან გაიარეთ ავტორიზაცია   Facebook -ით;  აირჩიეთ სასურველი წიგნი/ჟურნალი/გაზეთი  დ...
  ხელმომწერი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც, სასურველი ვადით  (3 თვე, 6 თვე, 12 თვე) წინასწარ იძენს პერიოდულ გამოცემებს (ჟურნალ-გაზეთები, სერიული წიგნები), ამ თანხის გადახდა ხდებ...
მომხმარებელი, რომელიც დარეგისტრირებულია  ვებ-გვერდზე და გამოწერილი (იხ. ”რა ნიშნავს ხელმომწერი”)  აქვს სერიული გამოცემები (ჟურნალი/გაზეთი+წიგნი - 3,6,12თვე) სარგებლობს ფასდაკლები...
მთავარი საიტის მოხმარება კონტაქტი
 
ქ.თბილისი, იოსებიძის ქ.49
 
elva@elva.ge
 
(+995 55 32) 2-38-26-74; 2-38-26-73; 2-38-26-76;
elva © 2013